Số liệu sản xuất ngày 19/11/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,99- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,33- Nhà máy Sông Hinh: 1,66- Luỹ kế tháng: 30,15- Luỹ kế quý: 59,18- Luỹ kế năm: 407,72; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,48- Hồ B Vĩnh Sơn: 816,28- Hồ C Vĩnh Sơn: 972,61- Hồ Sông Hinh: 207,54

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1520835