Số liệu sản xuất ngày 18/04/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,36- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,53- Nhà máy Sông Hinh: 0,83- Luỹ kế tháng: 25- Luỹ kế quý: 25- Luỹ kế năm: 176,76; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,15- Hồ B Vĩnh Sơn: 816,23- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,13- Hồ Sông Hinh: 206,28

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1349262