Số liệu sản xuất ngày 17/07/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0.83- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 0.83- Luỹ kế tháng: 13.82- Luỹ kế quý: 13.82- Luỹ kế năm: 294.66; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767.52- Hồ B Vĩnh Sơn: 812.7- Hồ C Vĩnh Sơn: 970.14- Hồ Sông Hinh: 200.98
False

Số lượt truy cập
Visited: 1407809