Số liệu sản xuất ngày 19/11/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.99- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.33- Nhà máy Sông Hinh: 1.66- Luỹ kế tháng: 30.15- Luỹ kế quý: 59.18- Luỹ kế năm: 407.72; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770.48- Hồ B Vĩnh Sơn: 816.28- Hồ C Vĩnh Sơn: 972.61- Hồ Sông Hinh: 207.54
False

Số lượt truy cập
Visited: 1520838