Thông tin mời thầu

Mời thầu gói thầu (TKT-4.2.1C.1): Cung cấp hệ thống thông gió buồng điều áp khí nén.

15/02/2019 00:00:00
Số liệu sản xuất ngày 22/08/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,83- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 0,83- Luỹ kế tháng: 17,83- Luỹ kế quý: 46,41- Luỹ kế năm: 327,25; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 766,31- Hồ B Vĩnh Sơn: 812,7- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,16- Hồ Sông Hinh: 197,56

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1437405