Thông tin mời thầu

Mời thầu gói thầu (TKT-4.2.1C.1): Cung cấp hệ thống thông gió buồng điều áp khí nén.

15/02/2019 00:00:00
Số liệu sản xuất ngày 06/04/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,96- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,37- Nhà máy Sông Hinh: 0,59- Luỹ kế tháng: 5,51- Luỹ kế quý: 5,51- Luỹ kế năm: 90,1; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773,1- Hồ B Vĩnh Sơn: 818,44- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,81- Hồ Sông Hinh: 205,98

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1655962