Video Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 16: Nguồn sáng đầu tiên ở Nam Trung Bộ.

03/12/2018 00:00:00

Nhấn vào link bên dưới để xem video chi tiết:

 

https://www.genco3.com/video/ky-su--hanh-trinh-nang-luong-doi-moi-que-huong-nang-luong-su-chuyen-hoa-ky-dieu

EVNGENCO3.

Số liệu sản xuất ngày 04/06/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,84- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 0,84- Luỹ kế tháng: 3,83- Luỹ kế quý: 60,75- Luỹ kế năm: 145,34; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,16- Hồ B Vĩnh Sơn: 817,17- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,7- Hồ Sông Hinh: 204,72

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1722032