Thông tin mời thầu

Mời thầu gói thầu (TKT-4.2.1C.1): Cung cấp hệ thống thông gió buồng điều áp khí nén.

13/09/2018 00:00:00
Số liệu sản xuất ngày 18/06/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,83- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,01- Nhà máy Sông Hinh: 0,82- Luỹ kế tháng: 22,65- Luỹ kế quý: 114,44- Luỹ kế năm: 266,21; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768,42- Hồ B Vĩnh Sơn: 812,8- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,14- Hồ Sông Hinh: 203,35

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1386880