Thông tin mời thầu

Mời thầu gói thầu (TKT-4.2.1C.1): Cung cấp hệ thống thông gió buồng điều áp khí nén.

13/09/2018 00:00:00
Số liệu sản xuất ngày 03/06/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,92- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,01- Nhà máy Sông Hinh: 0,91- Luỹ kế tháng: 2,98- Luỹ kế quý: 59,91- Luỹ kế năm: 144,49; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,01- Hồ B Vĩnh Sơn: 817,21- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,7- Hồ Sông Hinh: 204,75

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1721976