Số liệu sản xuất ngày 15/10/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0.49- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.18- Nhà máy Sông Hinh: 0.31- Luỹ kế tháng: 14.54- Luỹ kế quý: 14.54- Luỹ kế năm: 363.08; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 764.47- Hồ B Vĩnh Sơn: 812.73- Hồ C Vĩnh Sơn: 970.21- Hồ Sông Hinh: 195.89
False

Số lượt truy cập
Visited: 1486634