Số liệu sản xuất ngày 20/02/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,67- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,03- Nhà máy Sông Hinh: 1,64- Luỹ kế tháng: 33,09- Luỹ kế quý: 85,43- Luỹ kế năm: 85,43; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773,5- Hồ B Vĩnh Sơn: 816,45- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,27- Hồ Sông Hinh: 208,68

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1324240