Số liệu sản xuất ngày 10/12/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,62- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,43- Nhà máy Sông Hinh: 1,19- Luỹ kế tháng: 15,68- Luỹ kế quý: 89,92- Luỹ kế năm: 688,98; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 765,5- Hồ B Vĩnh Sơn: 813,13- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,34- Hồ Sông Hinh: 205,14

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1294593