Số liệu sản xuất ngày 18/10/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,49- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,67- Nhà máy Sông Hinh: 0,82- Luỹ kế tháng: 23,82- Luỹ kế quý: 23,82- Luỹ kế năm: 622,88; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 766,05- Hồ B Vĩnh Sơn: 813,66- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,33- Hồ Sông Hinh: 196,76

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1272525