Thông tin mời thầu

Gói thầu: Quan trắc biến dạng bờ mặt đập dâng chu kỳ 0.

13/12/2017 00:00:00
Số liệu sản xuất ngày 22/01/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,21- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,56- Nhà máy Sông Hinh: 1,65- Luỹ kế tháng: 68,44- Luỹ kế quý: 68,44- Luỹ kế năm: 68,44; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,51- Hồ B Vĩnh Sơn: 825,83- Hồ C Vĩnh Sơn: 979,88- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1136406