Thông tin mời thầu

Mời thầu Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước - Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

23/08/2017 00:00:00
Số liệu sản xuất ngày 04/06/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,84- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 0,84- Luỹ kế tháng: 3,83- Luỹ kế quý: 60,75- Luỹ kế năm: 145,34; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,16- Hồ B Vĩnh Sơn: 817,17- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,7- Hồ Sông Hinh: 204,72

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1722015