Số liệu sản xuất ngày 27/07/2017 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,64- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,68- Nhà máy Sông Hinh: 0,96- Luỹ kế tháng: 58,07- Luỹ kế quý: 58,07- Luỹ kế năm: 546,8; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769,7- Hồ B Vĩnh Sơn: 816,83- Hồ C Vĩnh Sơn: 976,28- Hồ Sông Hinh: 201,43

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1059266