Thông tin mời thầu

Mời thầu (gói VS-TX.13): Tư vấn khảo sát, đánh giá ổn định tuyến năng lượng - nhà máy.

28/06/2017 00:00:00
Số liệu sản xuất ngày 20/11/2017 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,21- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,56- Nhà máy Sông Hinh: 1,65- Luỹ kế tháng: 57,86- Luỹ kế quý: 85,73- Luỹ kế năm: 732,77; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,49- Hồ B Vĩnh Sơn: 827,37- Hồ C Vĩnh Sơn: 981,63- Hồ Sông Hinh: 208,79

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1110737