Thông tin mời thầu

Mời thầu (gói VS-TX.13): Tư vấn khảo sát, đánh giá ổn định tuyến năng lượng - nhà máy.

28/06/2017 00:00:00
Số liệu sản xuất ngày 15/08/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,27- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,49- Nhà máy Sông Hinh: 0,78- Luỹ kế tháng: 19,39- Luỹ kế quý: 66,39- Luỹ kế năm: 539,56; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768,58- Hồ B Vĩnh Sơn: 816,19- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,8- Hồ Sông Hinh: 199,39

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1236197