Số liệu sản xuất ngày 17/06/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,27- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,57- Nhà máy Sông Hinh: 0,69- Luỹ kế tháng: 31,75- Luỹ kế quý: 183,23- Luỹ kế năm: 449,32; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,52- Hồ B Vĩnh Sơn: 818,89- Hồ C Vĩnh Sơn: 974,36- Hồ Sông Hinh: 203,92

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1208250