Số liệu sản xuất ngày 18/09/2017 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,2- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,11- Nhà máy Sông Hinh: 1,09- Luỹ kế tháng: 32,3- Luỹ kế quý: 141,24- Luỹ kế năm: 629,97; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768,73- Hồ B Vĩnh Sơn: 817,58- Hồ C Vĩnh Sơn: 977,55- Hồ Sông Hinh: 200,34

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1082385