Ra mắt mô hình tổ công nhân tự quản.

23/03/2017 00:00:00

Thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về  khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 28/01/21013 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA và Công văn số 1683/CAT-PV28 ngày 14/5/2014 của Giám đốc Công an tỉnh về việc hướng dẫn qui trình xây dựng mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự.

 

Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, tiến hành các thủ tục thành lập 05 “Tổ công nhân tự quản về ANTT”, Nhà máy Vĩnh Sơn và Nhà máy Sông Hinh mỗi nhà máy biên chế 02 tổ, khu vực Văn phòng Công ty biên chế 01 tổ, tổng cộng 22 thành viên, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

 

Ngày 09/3, Công ty tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tổ công nhân tự quản về ANTT” theo quy định dưới sự chứng kiến của Cấp ủy, các đoàn thể và tập thể CB-NV Công ty và đại diện cơ quan Công an tỉnh Bình Định, Công an thành phố Quy Nhơn, Công an phường Hải Cảng nơi đóng trụ sở của Công ty.

 

Mô hình tự quản về ANTT nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa việc phát sinh hành vi phạm tội; đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong địa bàn Công ty quản lý, tạo môi trường văn minh, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

 

Trưởng các phòng ký cam kết

 

 Các thành viên tổ tự quản khu vực Văn phòng Công ty

 

VSH

Số liệu sản xuất ngày 17/06/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,27- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,57- Nhà máy Sông Hinh: 0,69- Luỹ kế tháng: 31,75- Luỹ kế quý: 183,23- Luỹ kế năm: 449,32; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,52- Hồ B Vĩnh Sơn: 818,89- Hồ C Vĩnh Sơn: 974,36- Hồ Sông Hinh: 203,92

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1208248