Số liệu sản xuất ngày 23/04/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,01- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,25- Nhà máy Sông Hinh: 0,76- Luỹ kế tháng: 59,13- Luỹ kế quý: 59,13- Luỹ kế năm: 325,22; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 772,68- Hồ B Vĩnh Sơn: 822,3- Hồ C Vĩnh Sơn: 977,06- Hồ Sông Hinh: 206,81

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1182442