Số liệu sản xuất ngày 12/12/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,66- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1,66- Luỹ kế tháng: 21,93- Luỹ kế quý: 115,05- Luỹ kế năm: 463,59; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767,7- Hồ B Vĩnh Sơn: 817,42- Hồ C Vĩnh Sơn: 974,29- Hồ Sông Hinh: 208,16

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1543166