Số liệu sản xuất ngày 20/02/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0.83- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 0.83- Luỹ kế tháng: 20.38- Luỹ kế quý: 45.01- Luỹ kế năm: 45.01; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774.2- Hồ B Vĩnh Sơn: 818.67- Hồ C Vĩnh Sơn: 971.76- Hồ Sông Hinh: 207.27
False

Số lượt truy cập
Visited: 1612881