Số liệu sản xuất ngày 18/04/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.71- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.19- Nhà máy Sông Hinh: 0.52- Luỹ kế tháng: 42.9- Luỹ kế quý: 42.9- Luỹ kế năm: 273.33; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774.07- Hồ B Vĩnh Sơn: 822.16- Hồ C Vĩnh Sơn: 974.88- Hồ Sông Hinh: 205.93
False

Số lượt truy cập
Visited: 2102556