Số liệu sản xuất ngày 27/09/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.43- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.63- Nhà máy Sông Hinh: 0.8- Luỹ kế tháng: 46.75- Luỹ kế quý: 151.83- Luỹ kế năm: 330.75; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768.2- Hồ B Vĩnh Sơn: 815.22- Hồ C Vĩnh Sơn: 972.15- Hồ Sông Hinh: 197.08
False

Số lượt truy cập
Visited: 1855663